Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mavendo B.V. uitgevoerde diensten en tevens van toepassing op alle labels/websites van Mavendo B.V. Mavendo B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht (hierna te noemen: “Mavendo”). Mavendo is gevestigd te Schiedam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76531732.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mavendo een overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever de contactpersoon voor Mavendo.

a. Opdrachtnemer:
de uitvaartverzorger die namens Mavendo de uitvaart verzorgd of de organisatie Mavendo.

c. Overeenkomst:
de tussen de opdrachtgever en Mavendo totstand gekomen overeenkomst tot het verzorgen van alle bijhorende werkzaamheden en activiteiten tot het verzorgen van de uitvaart.

d. Uitvaartdienst:
de werkzaamheden, activiteiten, diensten en producten met betrekking tot de verzorging van een begrafenis of crematie zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle diensten van Mavendo en op elke overeenkomst betreffende de levering van de uitvaartdiensten.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg, via de Website, aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kan lezen.

2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Mavendo zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.4 De overeenkomst voor de verzorging van een uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan (onder schriftelijk wordt tevens e-mail verstaan). Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier of aanvraagformulier is daarvoor voldoende.

2.5 Mavendo heeft het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet uit te voeren. Mavendo zal in geval van ontbinding de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3 – Tarieven en betaling

3.1 Alle door Mavendo gehanteerde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing, en gelden voor het leveren van de uitvaartdienst in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waarvoor speciale tarieven gelden.

3.2 Mavendo is te allen tijde gerechtigd de op de website gepubliceerde prijzen van de (onderdelen van de) uitvaartdiensten te wijzigen.

3.3 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 3.2 is Mavendo gerechtigd om de in de overeenkomst overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de uitvaartdiensten niet binnen een jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst worden uitgevoerd.

3.4 Eventuele kosten voor het zorgcentrum, hospice of ziekenhuis met betrekking tot het overlijden en het transport naar de overeengekomen locatie, is voor uw eigen rekening. Deze kosten worden door het betreffende zorgcentrum, hospice of ziekenhuis bij u of aan ons in rekening gebracht. Indien deze kosten aan Mavendo worden berekend zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.5 Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken
en/of diensten nog niet bekend is, zal Mavendo een pro-memorie post (geschat bedrag) opnemen. De opdrachtgever kan aan deze zaken geen rechten ontlenen.

3.6 Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan, of er dienen (voldoende) uitvaartverzekeringen zijn. Mavendo factureert opdrachtgever op basis van de overeenkomst, eventuele latere wijzigingen en meer- en minderwerk worden gefactureerd.

3.7 Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur door opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is Mavendo gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4 – Aangifte en akte van overlijden 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Mavendo worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.2 Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Mavendo daarover onverwijld in te lichten. Mavendo is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en schade.

4.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Mavendo bevorderen dat correctie plaatsvindt. Mavendo zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Tijdstip van levering

5.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als
overeengekomen tussen de opdrachtgever en Mavendo.

5.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van
goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het
crematorium.

5.3 Mavendo is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. Mavendo neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Mavendo is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 6 – Drukwerken

6.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

6.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Mavendo voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Mavendo kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Mavendo toe te rekenen is. Mavendo is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en schade In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Mavendo niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

6.4 Mavendo zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de Mavendo dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

6.5 Indien Mavendo heeft voldaan aan de hiervoor in lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Verzekeringen

7.1 De opdrachtgever kan de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Mavendo. Daarbij zal opdrachtgever Mavendo op de hoogste stellen van alle beschikbare informatie over de verzekeringspolis(sen) waarop aanspraak gemaakt kan worden. 

7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de Mavendo worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten.

7.3 Mavendo staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

7.4 Mavendo is niet aansprakelijk voor wijziging(en) in de uitkering(en) van bedragen. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Mavendo melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Mavendo kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Mavendo en/of de uitvaartverzorger.
8.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Mavendo en/ of de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is Mavendo noch de uitvaartverzorger aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
8.3 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is Mavendo niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet van Mavendo.
8.4 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is Mavendo niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
8.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is Mavendo niet aansprakelijk voor eventuele schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht.

8.6 Mavendo is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

8.7 Mavendo is nimmer aansprakelijk voor producten, artikelen of diensten die u bij derden bestelt (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk, freelance uitvaartverzorgers). U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor deze producten, artikelen of diensten.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart Mavendo tegen alle vorderingen en aanspraken van derden
voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor Mavendo niet aansprakelijk is.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Van overmacht is sprake indien Mavendo wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.

9.2 Ingeval van overmacht is Mavendo niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij Mavendo ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

10.2 Klachten over de factuur moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Mavendo ingediend worden.

10.3 Mavendo zal in geval van een klacht in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een oplossing te komen.

10.4 Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever tegenover Mavendo niet op.

Artikel 11 – Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

11.1 Mavendo heeft het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien u niet tijdig aan uw (betalings-)verplichting heeft voldaan, onverminderd enig ander aan Mavendo toekomend recht.
11.2 Mavendo is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Mavendo hierdoor schadeplichtig wordt.

Artikel 12 – Uitvoering 

12.1 Mavendo is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 –  Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle geschillen tussen opdrachtgever en Mavendo in verband of verband houdende met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, met dien verstande dat Mavendo in alle gevallen het recht toekomt procedures tegen de opdrachtgever aanhangig te maken in de woonplaats van de opdrachtgever.

Call Now Button